ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
BDT1,300.00
1 سال
BDT1,970.00
1 سال
BDT1,970.00
1 سال
.net
BDT1,490.00
1 سال
BDT1,870.00
1 سال
BDT1,870.00
1 سال
.org
BDT1,010.00
1 سال
BDT1,870.00
1 سال
BDT1,870.00
1 سال
.biz
BDT770.00
1 سال
BDT2,310.00
1 سال
BDT2,310.00
1 سال
.info
BDT610.00
1 سال
BDT2,530.00
1 سال
BDT2,530.00
1 سال
.xyz hot!
BDT350.00
1 سال
BDT1,760.00
1 سال
BDT1,760.00
1 سال
.top
BDT500.00
1 سال
BDT990.00
1 سال
BDT990.00
1 سال
.club
BDT720.00
1 سال
BDT1,980.00
1 سال
BDT1,980.00
1 سال
.store
BDT280.00
1 سال
BDT4,070.00
1 سال
BDT4,070.00
1 سال
.fun
BDT380.00
1 سال
BDT2,420.00
1 سال
BDT2,420.00
1 سال
.online
BDT280.00
1 سال
BDT2,970.00
1 سال
BDT2,970.00
1 سال
.site
BDT280.00
1 سال
BDT2,750.00
1 سال
BDT2,750.00
1 سال
.tv
BDT3,470.00
1 سال
BDT3,740.00
1 سال
BDT3,740.00
1 سال
.news
BDT940.00
1 سال
BDT3,290.00
1 سال
BDT3,290.00
1 سال
.blog
BDT720.00
1 سال
BDT3,080.00
1 سال
BDT3,080.00
1 سال
.cloud
BDT720.00
1 سال
BDT2,640.00
1 سال
BDT2,640.00
1 سال
.us
BDT670.00
1 سال
BDT1,380.00
1 سال
BDT1,380.00
1 سال
.co new!
BDT1,220.00
1 سال
BDT3,410.00
1 سال
BDT3,410.00
1 سال
.pw
BDT940.00
1 سال
BDT1,650.00
1 سال
BDT1,650.00
1 سال
.tech
BDT1,270.00
1 سال
BDT4,390.00
1 سال
BDT4,390.00
1 سال
.press
BDT720.00
1 سال
BDT3,410.00
1 سال
BDT3,410.00
1 سال
.cyou
BDT460.00
1 سال
BDT1,430.00
1 سال
BDT1,430.00
1 سال
.in
BDT1,050.00
1 سال
BDT1,320.00
1 سال
BDT1,320.00
1 سال
.me
BDT1,160.00
1 سال
BDT2,527.00
1 سال
BDT2,527.00
1 سال
.shop
BDT299.00
1 سال
BDT3,429.00
1 سال
BDT3,429.00
1 سال
.uk
BDT940.00
1 سال
BDT1,270.00
1 سال
BDT1,270.00
1 سال
.academy
BDT1,770.00
1 سال
BDT3,960.00
1 سال
BDT3,960.00
1 سال
.live new!
BDT560.00
1 سال
BDT3,290.00
1 سال
BDT3,290.00
1 سال
.world
BDT450.00
1 سال
BDT3,740.00
1 سال
BDT3,740.00
1 سال
.vip
BDT720.00
1 سال
BDT1,090.00
1 سال
BDT1,090.00
1 سال
.life
BDT450.00
1 سال
BDT3,740.00
1 سال
BDT3,740.00
1 سال
.host
BDT920.00
1 سال
BDT3,740.00
1 سال
BDT3,740.00
1 سال
.design
BDT1,270.00
1 سال
BDT5,390.00
1 سال
BDT5,390.00
1 سال
.art
BDT540.00
1 سال
BDT2,090.00
1 سال
BDT2,090.00
1 سال
.review
BDT940.00
1 سال
BDT1,870.00
1 سال
BDT1,870.00
1 سال
.agency
BDT720.00
1 سال
BDT2,920.00
1 سال
BDT2,920.00
1 سال
.autos
BDT370.00
1 سال
BDT1,760.00
1 سال
BDT1,760.00
1 سال
.beauty
BDT360.00
1 سال
BDT1,760.00
1 سال
BDT1,760.00
1 سال
.bike
BDT1,160.00
1 سال
BDT3,740.00
1 سال
BDT3,740.00
1 سال
.run
BDT540.00
1 سال
BDT2,530.00
1 سال
BDT2,530.00
1 سال
.school
BDT3,470.00
1 سال
BDT3,740.00
1 سال
BDT3,740.00
1 سال
.builders
BDT3,470.00
1 سال
BDT3,740.00
1 سال
BDT3,740.00
1 سال
.services
BDT720.00
1 سال
BDT3,740.00
1 سال
BDT3,740.00
1 سال
.stream
BDT720.00
1 سال
BDT880.00
1 سال
BDT880.00
1 سال
.cards
BDT3,470.00
1 سال
BDT3,740.00
1 سال
BDT3,740.00
1 سال
.solutions
BDT610.00
1 سال
BDT2,920.00
1 سال
BDT2,920.00
1 سال
.center
BDT610.00
1 سال
BDT2,640.00
1 سال
BDT2,640.00
1 سال
.skin
BDT370.00
1 سال
BDT1,760.00
1 سال
BDT1,760.00
1 سال
.cheap
BDT830.00
1 سال
BDT3,410.00
1 سال
BDT3,410.00
1 سال
.clinic
BDT370.00
1 سال
BDT5,830.00
1 سال
BDT5,830.00
1 سال
.click
BDT370.00
1 سال
BDT1,760.00
1 سال
BDT1,760.00
1 سال
.sale
BDT830.00
1 سال
BDT3,740.00
1 سال
BDT3,740.00
1 سال
.company
BDT1,380.00
1 سال
BDT1,650.00
1 سال
BDT1,650.00
1 سال
.computer
BDT1,490.00
1 سال
BDT3,740.00
1 سال
BDT3,740.00
1 سال
.quest
BDT370.00
1 سال
BDT1,760.00
1 سال
BDT1,760.00
1 سال
.contact
BDT1,490.00
1 سال
BDT1,760.00
1 سال
BDT1,760.00
1 سال
.creator
BDT1,690.00
1 سال
BDT1,710.00
1 سال
BDT1,710.00
1 سال
.cricket
BDT3,030.00
1 سال
BDT3,290.00
1 سال
BDT3,290.00
1 سال
.day
BDT1,380.00
1 سال
BDT1,650.00
1 سال
BDT1,650.00
1 سال
.deals
BDT3,470.00
1 سال
BDT3,740.00
1 سال
BDT3,740.00
1 سال
.delivery
BDT780.00
1 سال
BDT5,830.00
1 سال
BDT5,830.00
1 سال
.plus
BDT1,160.00
1 سال
BDT3,740.00
1 سال
BDT3,740.00
1 سال
.digital
BDT500.00
1 سال
BDT3,960.00
1 سال
BDT3,960.00
1 سال
.download
BDT720.00
1 سال
BDT880.00
1 سال
BDT880.00
1 سال
.makeup
BDT370.00
1 سال
BDT1,760.00
1 سال
BDT1,760.00
1 سال
.link
BDT720.00
1 سال
BDT1,430.00
1 سال
BDT1,430.00
1 سال
.email
BDT720.00
1 سال
BDT3,740.00
1 سال
BDT3,740.00
1 سال
.engineer
BDT3,470.00
1 سال
BDT3,740.00
1 سال
BDT3,740.00
1 سال
.enterprises
BDT1,490.00
1 سال
BDT3,740.00
1 سال
BDT3,740.00
1 سال
.events
BDT1,160.00
1 سال
BDT3,740.00
1 سال
BDT3,740.00
1 سال
.exchange
BDT1,160.00
1 سال
BDT3,740.00
1 سال
BDT3,740.00
1 سال
.expert
BDT560.00
1 سال
BDT5,830.00
1 سال
BDT5,830.00
1 سال
.express
BDT720.00
1 سال
BDT3,740.00
1 سال
BDT3,740.00
1 سال
.jewelry
BDT5,560.00
1 سال
BDT5,830.00
1 سال
BDT5,830.00
1 سال
.fans
BDT890.00
1 سال
BDT1,540.00
1 سال
BDT1,540.00
1 سال
.fashion
BDT2,370.00
1 سال
BDT3,290.00
1 سال
BDT3,290.00
1 سال
.finance
BDT1,490.00
1 سال
BDT5,830.00
1 سال
BDT5,830.00
1 سال
.fitness
BDT940.00
1 سال
BDT3,740.00
1 سال
BDT3,740.00
1 سال
.foundation
BDT830.00
1 سال
BDT3,520.00
1 سال
BDT3,520.00
1 سال
.furniture
BDT5,560.00
1 سال
BDT5,830.00
1 سال
BDT5,830.00
1 سال
.gallery
BDT2,370.00
1 سال
BDT2,640.00
1 سال
BDT2,640.00
1 سال
.games
BDT1,490.00
1 سال
BDT2,920.00
1 سال
BDT2,920.00
1 سال
.gifts
BDT3,470.00
1 سال
BDT3,740.00
1 سال
BDT3,740.00
1 سال
.gold
BDT830.00
1 سال
BDT10,230.00
1 سال
BDT10,230.00
1 سال
.graphics
BDT2,370.00
1 سال
BDT2,640.00
1 سال
BDT2,640.00
1 سال
.group
BDT1,930.00
1 سال
BDT2,190.00
1 سال
BDT2,190.00
1 سال
.holiday
BDT5,560.00
1 سال
BDT5,830.00
1 سال
BDT5,830.00
1 سال
.international
BDT940.00
1 سال
BDT2,920.00
1 سال
BDT2,920.00
1 سال
.investments
BDT1,490.00
1 سال
BDT10,890.00
1 سال
BDT10,890.00
1 سال
.loan
BDT720.00
1 سال
BDT880.00
1 سال
BDT880.00
1 سال
.love
BDT1,270.00
1 سال
BDT3,290.00
1 سال
BDT3,290.00
1 سال
.ltd
BDT608.00
1 سال
BDT2,913.00
1 سال
BDT2,913.00
1 سال
.marketing
BDT553.00
1 سال
BDT3,740.00
1 سال
BDT3,740.00
1 سال
.media
BDT443.00
1 سال
BDT3,960.00
1 سال
BDT3,960.00
1 سال
.party
BDT720.00
1 سال
BDT880.00
1 سال
BDT880.00
1 سال
.network
BDT608.00
1 سال
BDT2,920.00
1 سال
BDT2,920.00
1 سال
.report
BDT830.00
1 سال
BDT2,640.00
1 سال
BDT2,640.00
1 سال
.restaurant
BDT1,490.00
1 سال
BDT5,830.00
1 سال
BDT5,830.00
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains